Vivekanand College, Kolhapur

 

Advisory BoardName of the Member Position Held Address
Prin. Abhaykumar Salunkhe Executive Chairman Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur
Prin. Mrs. Shubhangi Gavade Secretary Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur
Prin. Dr. Ashok Karande Jt. Secretary (Administration) Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha, Kolhapur
Dr. Rajan Gavas Head, Dept. of Marathi Shivaji University, Kolhapur
Dr. D. A. Desai Former Head, Dept. of Marathi Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous)
Dr. M. S. Jadhav Former Head, Dept. of Hindi Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous)
Dr. Namita Khot Director,Barr.Balasaheb Khardekar Knowledge Resource Centre Kolhapur Vivekanand College, Kolhapur (Autonomous)